งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์

-

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 - 24 มิถุนายน 2554
สถานที่ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน สมาคมศิษย์เก่าฯ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการ จำนวน ๔ ท่าน คือ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธานกรรมการ, รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล, ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ และอ.วิทูร สินศิริเชวง เป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 73 KB
ดาวน์โหลด : 235 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th