งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 - 24 มิถุนายน 2554
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชา/ หน่วยงาน/ ศูนย์วิจัย
 รายละเอียด  



คณะฯได้เตรียมพร้อมการรองรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์มีกำหนดการตรวจสอบและประเมินฯในวันที่ 23-24 มิถุยายน 2554

เอกสาร : ดาวน์โหลด 65 KB
ดาวน์โหลด : 291 ครั้ง




      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th