งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในคณะฯ

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 พฤษภาคม 2554
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบฯ คณาจารย์ หัวหน้างาน/หน่วยงาน/ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอคณะเกษตรศาสตร์ และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ โดยมี รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ เป็นประธานกรรมการฯ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางแก้ไข ในการจัดทำข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูล สำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th