งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Characterizing of Protein Involved in Insect Odorant Perception

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 สิงหาคม 2553
สถานที่ ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ชั้นปีที่ 3 และ 4
จำนวนคน20
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  Assistant. Prof. Dr. Sergio Angeli ผู้แทนจาก Free University of Bozen-Bolzano สาธารณรัฐอิตาลี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Characterizing of Protein Involved in Insect Odorant Perception ให้กับนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้การบรรยายพิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Free University of Bozen-Bolzano เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th