งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 - 30 มิถุนายน 2553
 รายละเอียด   ประมวลภาพ          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2553 ณ คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ทำการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
        รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
        ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว (คณะศึกษาศาสตร์ มช.)
        ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)
        ผศ.ปรีชา วงศ์ทิพย์ (คณะมนุษยศาสตร์ มช.)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th