งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานการประเมินฯ"

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 พฤษภาคม 2553
สถานที่ ห้องคอมฯ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ฯ
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะ
จำนวนคน24
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ "การทบทวนระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน์" ซึ่งทางหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนวิธีการจัดทำรายงานฯ ให้แก่บุคลากรคณะฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th