งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การฝึกอบรมการใช้เครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 เมษายน 2553
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศ และห้องถ่ายเอกสาร
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะ
จำนวนคน28
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม "การใช้เครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น" เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ สามารถใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th