งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมสื่อมวลชนจากทุกแขนง
จำนวนคน100
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2552 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้กล่าวประชาสัมพันธ์ถึง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2552 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมการแถลงข่าวจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th