งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 ตุลาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมผู้บริหารคณะ, หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน
จำนวนคน25
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานสามารถจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th