งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 สิงหาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนคน60
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด การสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง "การดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ โดยมี รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และการจัดการความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th