งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 สิงหาคม 2552
สถานที่ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมคณะผู้บริหาร, คณาจารย์
จำนวนคน12
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม ผู้ประสานงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามกับ Prof. Dr. Karl Stahr, Director and Dr. Pepijn Schreinemachers, German Coordinator, the Upland Program, ในพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยตามโครงการ “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Regions of Southeast Asia” The Upland Program ระยะที่ 4 เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Universitat Hohenheim, Germany ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิทางวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐเยอรมนี (DFG)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th