งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดคณะ สำนักหอสมุด มช.

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 กรกฏาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมบรรณารักษ์ห้องสมุดภายใน มช.
จำนวนคน20
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาห้องสมุดคณะ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม "คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดคณะในการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศและการให้บริการ เพื่อให้มีมาตราฐานเดียวกัน ซึ่งมีบรรณารักษ์ห้องสมุดภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th