งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ครั้งที่ 2

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 มิถุนายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้เข้าร่วมประธานกรรมการแต่ละฝ่ายฯ
จำนวนคน50
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2/2552 เพื่อรายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินงาน ของคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย โดยมีคณะกรรมการ และเลขานุการในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th