งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเตรียมงาน ''สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7''

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 มิถุนายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การเตรียมงาน "สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย เข้าร่วมจำนวน 30 คน เพื่อหาข้อตกลงเบื้องต้นในการเตรียมงานในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th