งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช''

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 - 20 พฤษภาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา
จำนวนคน27
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช" Plant Hormone Quantification Technology โดยเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชให้แก่นักศึกษา และนักวิจัยผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม และ ดร.กนกวรรณ ศรีงาม ร่วมเป็นวิทยากร และในครั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 27 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th