งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาตร์ จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 เมษายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง, สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมบุคลากรของคณะ
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ตงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดสมอง" สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี นพ.ชุมพล บุพการะกุล นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างเผือก เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพสำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th