งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์จัดงาน ''กาดหมั้วเกษตร(โก้งโค้ง)ปี๋ใหม่เมือง 2552''

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 - 3 เมษายน 2552
สถานที่ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมผู้บริหารคณะฯ, บุคลากร, นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จำนวนคน200
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "กาดหมั้วเกษตร(โก้งโค้ง)ปี๋ใหม่เมือง 2552" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนา และวิถีชีวิตของคนเมืองในอดีตในคงอยู่สืบไป ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ผสมผสานเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองในอดีต และความจำเป็นในการประกอบอาชีพในปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยมีผู้บริหารคณะ, บุคลากร, นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก (ประมวลภาพเพิ่มเติม 2-3 เมษายน 2552)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th