งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางเยี่ยมพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริฯ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 มีนาคม 2552
สถานที่ โรงเรียนบ้านยางครก โรงเรียนยางเปียง โรงเรียนห้วยน้ำขาว โรงเรียนยางเปา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)
ผู้เข้าร่วมอธิการบดี และคณะ
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เดินทางเยี่ยมพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการศึกษาและชุมชนบนพื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะเกษตรศาสตร์ น้อมเกล้าฯ รับผิดชอบดูแลและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 ชุด สมุด หนังสือ และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางครก โรงเรียนยางเปียง โรงเรียนห้วยน้ำขาว โรงเรียนยางเปา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โดยมีผู้แทนครูและนักเรียนมารับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th