งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 - 27 มีนาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
จำนวนคน35
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552" ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งต่างจังหวัดและในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน (เพิ่มประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 16 - 27 มี.ค.52)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th