งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/ศูนย์

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 กุมภาพันธ์ 2552
สถานที่ ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมผู้บริหารคณะฯ, หัวหน้างานต่างๆ
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/ศูนย์ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบ และประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUQA (NEW)” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา และศูนย์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th