งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ "แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี"

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 มกราคม 2552
สถานที่ ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี" เพื่อเป็นสวัสดิการในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับบุคลากร สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th