งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 มกราคม 2552
สถานที่ บ้านหนองอึ่งใต้ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน80
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานของคณะฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ บ้านหนองอึ่งใต้ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th