งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต"

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 - 20 ธันวาคม 2551
สถานที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์, นักเรียน และนักศึกษา
จำนวนคน100
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต" โดยในครั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรม QR Code เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเกษตรกรผู้ปลูกส้ม, นาโนเทคโนโยลีทางการเกษตร และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พร้อมทั้งจัดแสดงPoster Presentation ทางวิชาการด้วย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th