งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่8 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ ฟาร์มแบบผสมผสานของมูลนิธิคณะซาลาเซียนแห่งประเทศไทย อ.สันกำแพง
ผู้เข้าร่วมนักเรียนในความอุปถัมภ์ซึ่งอยู่ในบ้าน ดอนบอสโก เชียงใหม่
จำนวนคน60
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและหลักการเรื่องเกษตรผสมผสาน ให้แก่นักเรียนในความอุปถัมภ์บ้าน ดอนบอสโก เชียงใหม่ จำนวน 60 คน และร่วมหารือแนวทางความช่วยเหลือทางวิชาการกับผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมฟาร์มฯ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th