งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้าน Chromatography (HPLC และ GC)

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 - 26 กันยายน 2551
สถานที่ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ห้องปฏิบัติการกลาง งานบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้าน Chromatography (High Pressure liquid chromatography และ Gas chromatography) โดยมี คุณวาริน จึงพัฒนาวดี เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th