งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอสารภี ศึกษาดูงานเรื่อง "การผลิตไบโอแก๊ส"

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 สิงหาคม 2551
สถานที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แม่เหียะฯ
ผู้เข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสารภี
จำนวนคน17
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และทีมงาน ให้การต้อนรับ กลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมู่ 3 บ้านแคว อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "ไบโอแก๊ส" เพื่อนำไปใช้ในชุมชน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th