งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 - 10 กรกฏาคม 2551
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์/สถานี ภายในคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน200
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 41 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 235 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 217 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 226 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 210 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 212 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 204 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 312 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 229 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 230 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 241 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 235 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 251 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 41 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th