งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 - 10 กรกฏาคม 2551
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์/สถานี ภายในคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน200
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหลังจากที่ได้ทำการควบคุมคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาจากการตรวจสอบไปสู่การประเมินคุณภาพ ได้พัฒนารายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist) ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Quality Indicators: KQI) และระดับการพัฒนาคุณภาพและแนวทางการประเมิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินระดับการพัฒนาของคณะ ตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน และคณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งคณะได้นำผลจากการประเมิน และข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะมาโดยตลอด ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นลำดับเห็นได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้มีการวางแผนและดำเนินการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายในโดยการตรวจประเมินคุณภาพทุกระดับภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อนำผลจากการประเมิน และข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานระดับภาควิชา/หน่วยงาน และระดับคณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีความต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำผลจากการประเมิน และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. ได้ผลจากการประเมิน และข้อเสนอแนะนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th