งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 - 10 กรกฏาคม 2551
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนคน10000
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวคิดให้มีการจัดงานนิทรรศการวิชาการเป็นงานประจำปี โดยภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตรของคณะแก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป การจัดนิทรรศการวิชาการมุ่งเน้นผลงานเด่นของคณะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกด้าน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

http://web.agri.cmu.ac.th/AgriScience51

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตรของคณะ ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th