งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ในสถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม่

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่30 มิถุนายน 2551
สถานที่ สถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม่ โรงแรมออคิด
ผู้เข้าร่วมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์, และรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
จำนวนคน2
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4 ร่วมรายการในสถานีวิทยุ อสมท. ร่วมกับคุณอภิชัย มัทวพันธ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th