งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Czech University of Agriculture Prague ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่6 พฤษภาคม 2551
สถานที่ ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน8
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ดร. ดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ. ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และคณาจารย์สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ดร. กมล งามสมสุข และ ดร. ชพิกา สังขพิทักษ์) ให้การต้อนรับและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อธิการบดีและผู้บริหารจาก Czech University of Agriculture Prague ประเทศสาธารณรัฐเช็ก จำนวน 4 ท่าน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th