งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะอาจารย์จากประเทศใต้หวันเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์

0

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่26 มีนาคม 2551
สถานที่ ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ และห้องปฎิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะดูงานจากประเทศใต้หวัน
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th