งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษาญี่ปุ่นภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้นศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

0

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่21 - 22 มีนาคม 2551
สถานที่ ศึกษาดูงานพื้นที่การเกษตรของชาวเขา ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน15
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน รวม 15 คน ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย และศึกษาดูงานพื้นที่การเกษตรของชาวเขา ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2551 โดยมี รศ. กฐิน ศรีมงคล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน อาทิ การแสดงรอบกองไฟ เล่นดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th