งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง สกอ. ครั้งที่ 3

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่19 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน40
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 3 เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเชื่อมโยงหลักฐานอ้างอิง การค้าหาแหล่งข้อมูลและนำมาอ้างอิงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th