งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 - 17 ตุลาคม 2550
สถานที่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian university), โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน และหัวหน้างาน
จำนวนคน15
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปี 2551 นี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานของคณะฯ ในปี 2551 คณะฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในของคณะฯ เพื่อบริหารจัดการและดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่างเป็นระบบ
คณะเกษตรศาสตร์ พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการคณะฯ ดังแนวทางข้างต้นนั้น วิธีหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการ การดำเนินงานที่ดีที่สุด คือการให้คณะกรรมการได้มีโอกาสไปศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีการบริหารงานและการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ปฏิบัติในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนสามารถได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน โดยในปีนี้ เห็นสมควรจัดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล คุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2549 และเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างระบบการบริหารจัดการและดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการทำการเปรียบเทียบการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เป็นเลิศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสที่จะได้ศึกษาดูงานด้านบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเตรียมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงาน/บุคลากร ภายนอก
2. เพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการดำเนินงานจากสถาบันอื่นและเพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามแนทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่างเป็นระบบจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามมาตรฐานและเกณฑ์รางวัลดังกล่าว
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนา วางแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ถูกต้องและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการประสานงานและดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงาน / บุคลากร ภายนอก
2. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่างเป็นระบบจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามมาตรฐานและเกณฑ์รางวัลดังกล่าว และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชน
3. ผู้ร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนา วางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. ผู้ร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและดำเนินงานทั้งจากแนวทางของมหาวิทยาลัยเอกชนและตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ถูกต้องและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการประสานงานและดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 1361 KB
ดาวน์โหลด : 761 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th