งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่18 ตุลาคม 2550
สถานที่ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน
จำนวนคน50
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใน หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน และเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของสถาบัน อุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา ในปี 2550 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพขึ้น มีทั้งประเภททั่วไปที่ใช้ได้กับทุกสถาบันอุดมศึกษา และประเภทที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน
คณะเกษตรศาสตร์ จึงจัดให้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้โดยตรงและมีความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. มากยิ่งขึ้น และเป็นการเรียนรู้และดำเนินการร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน ได้ทราบถึงหลักการ ความสำคัญ ความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน ได้เรียนรู้ร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการดำเนินการร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน ทราบถึงหลักการ ความสำคัญ ความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง สกอ. ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ภาควิชา/หน่วยงานของตนเองต่อไป

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 220 KB
ดาวน์โหลด : 463 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th