งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากรภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ศึกษาและดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
วันที่10 กันยายน 2550
สถานที่ Chung Chou University of Technology (CCUT) ประเทศไต้หวัน
ผู้เข้าร่วมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
จำนวนคน20
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อวันที่ 23-29 สิงหาคม 2550 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Chung Chou University of Technology (CCUT) ประเทศไต้หวัน พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายนำนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาและดูงานการจัดการการศึกษาทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจเกษตร ณ Chung Chou University of Technology (CCUT) , National Taiwan University (NTU), National Chung Hsing University (NCHU), National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) และ Chia Yi University ประเทศไต้หวัน รวมถึงธุรกิจเกษตรและสถาบันการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ การไปศึกษาและดูงานครั้งนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต นักศึกษาได้รับประสบการณ์แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการธุรกิจเกษตร และจัดการการเกษตรกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศไทยและสามารถพัฒนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th