งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน พฤษภาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
1
  โครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการของนักเรียนในระดับมัธยมต้น เรื่องการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์ของพระราชา
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
2
3
  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ดำหัว ขอพรปีใหม่ คณบดี และเลขานุการคณะฯ
4
5
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2562
6
7
8
9
  การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2559
  ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ HZAU
  กิจกรรมต้นไม้แห่งชาติ
10
11
  การสาธิตวิธีใช้โดรนเพื่อพ่นสารเคมีภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
12
13
14
15
  ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2560
  ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก NAPV ราชอาณาจักรกัมพูชา
16
17
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 3/2560)
  การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1(400190) ประจำปีการศึกษา 2559
  การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560
  ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
18
  โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  เสวนา ''การพัฒนานักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่ Coffee Lanna Startup''
  การฝึกงาน 1 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559
19
  คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมกลางคืน นักศึกษาฝึกงาน 1 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559
20
21
22
  ต้อนรับอาคันตุกะจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
23
  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ Kindai University ประเทศญี่ปุ่น
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
24
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ
  ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
25
26
27
28
29
  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
30
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา
  ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
31
   
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน พฤษภาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th