งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มีนาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1/2560
  ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2560
2
3
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  พิธีเปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 (13th Intensive Course Program)
4
5
6
  พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)
7
8
  อบรม เรื่อง การบริหารงานที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้วิธีใช้งานฐานข้อมูล Single Search: WorldCat และบริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan ''
9
10
11
12
13
14
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
15
  การสำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ 3
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
16
17
  พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)
18
19
  โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
20
21
22
  นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
  นายกสภาฯ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์
23
  การประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
24
  ประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์
25
26
27
  โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  ประชุมหารือ เรื่อง การจัดการระบบไฟฟ้าของคณะเกษตรศาสตร์
28
29
  สัมมนาและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13
30
31
  คณะผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
 
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มีนาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th