งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มีนาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
1
2
  หารือและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
3
  พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program)
4
  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5
6
7
  มช. ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และ พิธีเปิด CMU Corner ณ มหาวิทยาลัยมันฑะเลย์ (University of Mandalay) ประเทศสหภาพพม่า (Union of Myanmar)
8
  ประชุมเพื่อตรวจทาน มคอ.2 และ มคอ.3 หลักสูตรเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
9
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก CIRAD ประเทศฝรั่งเศส
10
11
12
13
14
  โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 (Aggie Summer Camp 2016)
  ประชุมโครงการ Walk Rally for Aggie Vocab
15
16
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา 2559
17
18
19
  โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
20
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” ครั้งที่ 1
21
  โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
22
23
  การเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
24
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559)
25
  งานครบรอบวันสถาปนา 10 ปี และพิธีเปิดอาคารเรียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai Sakura Planting Project Workshop
  พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016)
26
27
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” ครั้งที่ 2
28
29
30
  พิธีเปิดงาน...กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 2559
  พิธีปิดการสัมมนาและปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program)
31
  
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มีนาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th