งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
1
  ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน
2
3
  ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
4
5
6
7
8
  ประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการ World Class University
9
10
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ : Budget Management คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
11
  สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
12
13
  สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 และกิจกรรมปลูกต้นซากุระ ณ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
14
15
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558
  นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เข้าร่วมการแข่งขันในงานโคนมแห่งชาติประจำปี 2559
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
16
  งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดการบรรยายเรื่อง การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559
17
18
  ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระหว่างเลขานุการคณะและบุคลากรภาควิชา/ศูนย์
19
20
  การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
21
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Interdisciplinary Landscape Ecology and Sustainable Agriculture
22
23
24
  การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส58) ครั้งที่1/2559
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
25
  พิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
26
  การปฐมนิเทศนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12
27
28
      
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th