งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

กันยายน  2560
6 : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2560
31 : เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560
11 : แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
7 : ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
3 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
1 : สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการ Double Degree Drogram โดยโปรแกรม Skype
1 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กรกฏาคม  2560
31 : ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 2560
28 : โครงการ Pre-college Program: ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
18 : การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559
3 : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

มิถุนายน  2560
23 : สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th