งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2560
29 : นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
19 : กิจกรรมการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมกลางคืน นักศึกษาฝึกงาน 1 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559
18 : การฝึกงาน 1 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559
17 : ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
17 : การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1(400190) ประจำปีการศึกษา 2559

เมษายน  2560
26 : การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
12 : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เปิดห้องพิพิธภัณฑ์แมลงต้อนรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

มีนาคม  2560
29 : สัมมนาและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13
22 : นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
19 : โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
15 : การสำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ 3

กุมภาพันธ์  2560
25 : สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
22 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
10 : คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
8 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2560
2 : การสำรวจพื้นที่เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล

มกราคม  2560
28 : สอบสัมภาษณ์โควต้า ปีการศึกษา 2560
20 : พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
11 : การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

พฤศจิกายน  2559
23 : การนำเสนอผลการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 : งาน “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพปี 60” ครั้งที่ 3
7 : งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 21

กันยายน  2559
21 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สิงหาคม  2559
30 : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์
10 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2559
5 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฏาคม  2559
30 : โครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
27 : การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559
23 : สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
14 : การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา
12 : การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2
12 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
4 : แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

มิถุนายน  2559
20 : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาดูงาน/ปฏิบัติงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์
14 : สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th