งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

กันยายน  2560
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
13 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8
13 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560

สิงหาคม  2560
18 : ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการของมณฑลยูนาน (Yunnan Enterprise)
15 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
9 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 6/2560)
9 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2560

กรกฏาคม  2560
24 : ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
18 : การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
12 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 5/2560)
12 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560

มิถุนายน  2560
29 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตร
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560
20 : การประชุมสรุปผลการดำเนินการฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2559
19 : ประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่1/2560
16 : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
16 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2560
15 : ประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
14 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 4/2560)
6 : สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง ''ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture''
2 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
1 : ผู้บริหารพบปะพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th