งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2560
23 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
17 : การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560
17 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 3/2560)
15 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2560
9 : การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2559

เมษายน  2560
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

มีนาคม  2560
27 : ประชุมหารือ เรื่อง การจัดการระบบไฟฟ้าของคณะเกษตรศาสตร์
23 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
22 : นายกสภาฯ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์
15 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
14 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
8 : อบรม เรื่อง การบริหารงานที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx
3 : อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
1 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1/2560
1 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2560

กุมภาพันธ์  2560
22 : การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
22 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
21 : เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า อำเภอแม่แจ่ม
15 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
9 : ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific
1 : หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มกราคม  2560
25 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
18 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
17 : ให้การต้อนรับอาจารย์จาก EPLEFPA de Saint Pual, Reunion Island ประเทศฝรั่งเศส
16 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
11 : การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ธันวาคม  2559
26 : หารือด้านงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท PTT LNG จำกัด
23 : บรรยายพิเศษ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานระบบใหม่ของบุคลากร (สายปฏิบัติการ)
23 : ประชุมสัมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
22 : บรรยายพิเศษเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานระบบใหม่ของบุคลากร (สายวิชาการ)
20 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559
15 : หารือความร่วมมือด้านการผลิตสุกรแบบครบวงจร ร่วมกับ CPF

พฤศจิกายน  2559
30 : คณะอนุกรรมการฯ เข้าสัมภาษณ์ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
29 : รายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาตร์ มช. ประจำปี 2559
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
24 : ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
16 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559
9 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2559
9 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
9 : หารือความร่วมมืองานวิจัยด้าน Biochar ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ตุลาคม  2559
20 : หารือและนำเสนอกรอบนโยบายทุนวิจัยฝ่ายเกษตรของพวอ. และ สกว.
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559
12 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2559

กันยายน  2559
14 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
14 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559

สิงหาคม  2559
31 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
24 : งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559
11 : ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัย
10 : ประชุมพบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของคณะในอีก 4 ปี ข้างหน้า
4 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด

กรกฏาคม  2559
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559
15 : หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.
13 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่4/2559
1 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการ เลขานุการคณะะฯ พบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว

มิถุนายน  2559
24 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2559
23 : หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ผู้อำนวยการ USAC Chiang Mai Program
7 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th