งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2559
24 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
13 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2559
12 : การประชุมคณะกรรมการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1
11 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559

เมษายน  2559
20 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
1 : บรรยายพิเศษ เรื่อง คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง

มีนาคม  2559
24 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559)
23 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
2 : หารือและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กุมภาพันธ์  2559
29 : พิธีลงนามร่วมมือ CPF สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านปศุสัตว์
29 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
18 : ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระหว่างเลขานุการคณะและบุคลากรภาควิชา/ศูนย์
11 : สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
8 : ประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการ World Class University

มกราคม  2559
15 : ซักซ้อมความเข้าใจการกรอก TOR & JA ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ธันวาคม  2558
22 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558
22 : คณเกษตรศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2558
21 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.)
4 : การประชุมเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่1/2558
3 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558
1 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33

พฤศจิกายน  2558
30 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
18 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558
14 : ประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5
11 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/25585

ตุลาคม  2558
28 : ประชุม The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2015)
28 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558
21 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558
21 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33

กันยายน  2558
30 : ประชุมชี้แนะกระบวนการทำงาน ISO 29110 การควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
24 : หารืองานด้านกล้วยไม้กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
23 : ต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
17 : หารือความร่วมมือด้านโคนมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
16 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558
11 : สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ๋พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
7 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
2 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สิงหาคม  2558
20 : ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัย
19 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
18 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
10 : ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเกษตรที่สูง

กรกฏาคม  2558
29 : การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 58 ประจำปีการศึกษา 2558
29 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อตรวจทานการจัดทำ มคอ. 7
29 : ประชุมหารือความร่วมมือด้านประมง กับ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
24 : ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรเกษตรที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การปฏิบัติงานด้านงบลงทุน
20 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558
17 : งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครั้งที่ 2
8 : ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการอาเชียน ครั้งที่ 5 Green Technology in Agriculture
8 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2558
8 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
6 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558

มิถุนายน  2558
29 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ”
27 : สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6 "
24 : ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 : ประชุมหารือพัฒนาโจทย์งานวิจัยด้านแนวทางการจัดการ Food waste & Food loss ในกระบวนการผลิตอาหาร
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558
12 : จัดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4 : ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th Asian Conference เรื่อง Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th