งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2557
29 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
28 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2557
27 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557
20 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557
1 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

เมษายน  2557
30 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2557
28 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
25 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557
21 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 5 ทศวรรษเกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่ชุมชน
21 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์
9 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย และการจัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
3 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

มีนาคม  2557
28 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
27 : ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
24 : ประชุมหารือเพื่อพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา
21 : ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย
20 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 : ประชุม International German Alumni Summer School
17 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
12 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2557
10 : ประชุมหารือข้อเสนอโครงการ เรื่อง สมุนไพร
7 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/ 2557

กุมภาพันธ์  2557
26 : การะประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2551
22 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/ 2557 และศึกษาดูงาน ณ University of Yangon and Yadanabon University, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
17 : หารือความร่วมมือ เรื่อง Double Degree Program 2014
13 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 47 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 50 ปี เกษตร มช.
12 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/ 2557

มกราคม  2557
31 : ประชุมคณะกรรมการพิธีทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2557
8 : ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48

ธันวาคม  2556
24 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/ 2556
19 : ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
19 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ Scientific Writing and Ethics in Scientific Research and Publishing
17 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 12/ 2556
6 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/ 2556

พฤศจิกายน  2556
28 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/ 2556
27 : ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมและเสนอผลงานวิชาการ Thai-Italian Conference หัวข้อ Food and Agriculture for Sustainable Upland Development
22 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแผน งบประมาณและบริหารงานบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
20 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2556
20 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/ 2556
18 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2556
12 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 11/ 2556
6 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556

ตุลาคม  2556
30 : ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2556
28 : ประชุมหารือทุนสนับสนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2557
25 : บรรยายพิเศษ แนวทางการเป็นผู้นำจัดทำมาตราฐานการศึกษาระดับอาเซียน และเกณฑ์ใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
25 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 5/ 2556
24 : การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2556
22 : ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อวิถีตลาดของผักปลอดภัย
11 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2556
10 : ประชุมหารือการนำข้อมูลดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ในการทำแผนที่พื้นที่ปลูกยาสูบ ร่วมกับ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ และ GISTDA
8 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 10/ 2556
4 : ประชุมการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเตรียมจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2558
4 : ประชุมเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านหม่อนไหม

กันยายน  2556
27 : การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 6)
25 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/ 2556
11 : การประชุมคณะกรรมการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2556
10 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 9/ 2556
9 : ประชุมหารือ ข้อตกลงความร่วมมือด้านพืชเมืองหนาว
5 : การประชุมคณะกรรมการการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190

สิงหาคม  2556
30 : ให้การต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/ 2556
29 : ต้อนรับคณะ อบต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน หารือการตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
28 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/ 2556
26 : พิธีรับมอบตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร
26 : การสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ประจำปี 2556
26 : หารือโครงการวิจัยร่วมระหว่าง กรมหม่อนไหม และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 8/ 2556
8 : ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
2 : การประชุมคณะกรรมการการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190)

กรกฏาคม  2556
30 : หารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : ประชุมเตรียมงาน โครงการ เกษตรร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
19 : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หารือโครงการวิจัยการใช้ความเย็น และการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลูกพืชเมืองหนาวในโรงเรือน
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/ 2556
16 : หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Oklahoma State University)
9 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 7/ 2556
8 : ประชุมประเมินแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
4 : โรงงานยาสูบ ประชุม และลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 : งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
1 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2556

มิถุนายน  2556
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/ 2556
14 : ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ "การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2557
11 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 6/ 2556

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th