งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2556
27 : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
21 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/ 2556
16 : ประชุมคณะทำงานด้านวิจัย
14 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 5/ 2556
7 : การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 3)

เมษายน  2556
24 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/ 2556
23 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 4/ 2556
9 : คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2556

มีนาคม  2556
25 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสหกรณ์โคนมแม่วาง และสหกรณ์โคนมลำพูน
21 : การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 2)
20 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
20 : ประชุม...เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเกษตรที่สูง
18 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/ 2556
15 : ประชุมเชิงวิชาการ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงสองแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
14 : ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ อาหารปลอดภัย
12 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 3/ 2556
11 : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตรืและสัตว์น้ำ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
4 : การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กุมภาพันธ์  2556
21 : การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2556
20 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/ 2556
18 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารอำเภอแม่แจ่ม เพื่อจัดทำหมู่บ้านต้นแบบลดปัญหาหมอกควัน
18 : ประชุมคัดเลือกหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
13 : ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2556
12 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 2/ 2556
6 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
6 : 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

มกราคม  2556
29 : ประชุมโครงการการจัดทำแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลในการจัดทำเขตศักยภาพการผลิตข้าว
18 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2556
15 : การประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/ 2556
11 : ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 47
10 : โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดหาพัสดุ
4 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556

ธันวาคม  2555
19 : ประชุม...คณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 12/2555
17 : ประชุมหารือการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านบริหารจัดการ
13 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ประจำปี 2557
12 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัยกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
7 : ประชุมหารือ...โครงการจัดตั้งภาควิชาเกษตรที่สูงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6 : ประชุมหารือ...แนวทางการบริหารงานของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
4 : ประชุม...คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 : กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556

พฤศจิกายน  2555
28 : ประชุม...คณะกรรมการดำเนินการจัดงานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555
27 : อบรม...โครงการประชุมชี้แจงและสาธิตการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU-MIS
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 11/2555
14 : ประชุม...คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
14 : ประุชุม...การทดสอบระบบเว็บไซต์สองภาษาและการประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 : ประชุมการจัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555

ตุลาคม  2555
26 : กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
22 : นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบัน Agricultural Research for Development (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
18 : สถาบันคลังสมองของชาติ เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ หารือโครงการพัฒนาตัวชี้วัดระดับคณะ/ภาควิชา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
18 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 10/2555
11 : ประชุม...คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2555
10 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555
10 : ประชุม...คณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการผลงานวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
4 : ประชุม...โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 /2555
1 : การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน1 (400190) ประจำปีการศึกษา 2555

กันยายน  2555
25 : ประชุม...เตรียมการจัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2555
25 : ประชุม...เพื่อสร้างข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านกาแฟ
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 9/2555
12 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2555
7 : ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 : ประชุม...กรอบการดำเนินงาน โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่สากลของ จ.เชียงใหม่
5 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

สิงหาคม  2555
24 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/ 2555
15 : ประชุม....คณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 8/2555
7 : ประชุม...เพื่อสร้างข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านข้าว
7 : ประชุม...คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรกฏาคม  2555
18 : คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์จาก The University of Queenland ประเทศออสเตรเลีย
18 : ประชุม....คณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 7/2555
11 : ประชุม...สรุปงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 (ชุดคณะกรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
9 : ประชุมพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555

มิถุนายน  2555
22 : หารือ...ความร่วมมือโครงการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการ The Upland Program
20 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555
13 : ประชุม...คณะกรรมการจำทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
6 : พบปะ...คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
6 : ประชุม...โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 /2555
6 : ประชุม...สรุปการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 (ชุดคณะกรรมการภายในคณะ)
5 : บ.เครือเบทาโกร เข้าหารือแนวทางการจัดกิจกรรม และการเข้ารับนักศึกษาฝึกงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th