งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2555
29 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555
28 : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2555
28 : การประชุมการอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี รหัส 51081...
9 : ประชุม...สรุปงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
1 : หารือ...ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน University of California Davis กับ Chiang Mai University

เมษายน  2555
26 : ประชุม...เตรียมความพร้อมพิธีรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธฮ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
26 : ประชุม...คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ครั้งที่ 2/2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
25 : ธ.ก.ส. มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 จำนวน 300,000 บาท
25 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 4/2555
25 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ครั้งที่ 3/2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
24 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...จัดแถลงข่าวงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
23 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 (ชุดคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
23 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ มช. แถลงข่าวจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 สุดยิ่งใหญ่
20 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชุมเสวนา ครั้งที่ 4/2555
11 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
11 : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ร่วมกับ บ. เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
10 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชุมเสวนา ครั้งที่ 3/2555
3 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ครั้งที่2/2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555

มีนาคม  2555
30 : ประชุมคณะทำงานศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา
29 : คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เร่งดำเนินงานพิธีรับเสด็จฯ ในวันที่ 1 พ.ค.นี้
28 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
27 : ประชุมหารือคณะทำงานจัดนิทรรศการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
23 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
22 : ประชุมระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืน และการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
19 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
19 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 3/2555
14 : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
14 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
13 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
13 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ครั้งที่1/2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
12 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชุมและเสวนา ครั้งที่ 2/2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
9 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
6 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ครั้งที่ 1/2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
2 : งานแถลงข่าว วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555

กุมภาพันธ์  2555
28 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
23 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
23 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และมัคคุเทศก์เกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
22 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 (ตามคำสั่งคณะฯ)
22 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกวดสัตว์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
20 : ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
15 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 2/2555
9 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 (ชุดคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

มกราคม  2555
31 : ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 และพิธีเปิดห้องประวัติและนิทรรศการผลงานคณะเกษตรศาสตร์
25 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 1/2555
20 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องประวัติและนิทรรศการผลงาน คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
13 : ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
11 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ธันวาคม  2554
28 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 6/2554
19 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 (ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน)
14 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2554 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
7 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2554

พฤศจิกายน  2554
30 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2554
24 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2554
23 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 11/2554
22 : การประชุม โครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานฯ โคขุนคุณภาพ (Premium beef production) จ.ตาก
21 : พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรร่วมในระดับบัณฑิตศึกษา Double Degree Program
16 : พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
15 : การประชุมย่อยครั้งที่ 1 คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์เกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2555
11 : การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร SAIWAM (การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ)
11 : การประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเดียวกันในคราวเดียวกัน ประจำปีงบปรมาณ 2555
10 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2554
9 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2554
8 : การประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์เกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
8 : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ บทบาทของการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ANGC 2011)

ตุลาคม  2554
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 10/2554
19 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2554
14 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (คณะกรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
5 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2554

กันยายน  2554
22 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 9/2554
16 : คณะเกษตรศาสตร์เตรียมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ANGC 2011
16 : งานแสดงมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔
12 : การประชุมติดตามการดำเนินการ Double Degree ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Kagawa University
7 : ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

สิงหาคม  2554
30 : การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความเห็น การบริหารจัดการฐานข้อมูล CMU-MIS
29 : โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015(?)
25 : การประชุมคณะกรรมการร่างโครงการ Double Degree ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Kagawa University
17 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2554
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 8/2554

กรกฏาคม  2554
29 : ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ ๒
26 : ประชุมคณะกรรมการโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ
25 : การประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ
20 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน
20 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554
7 : การประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลบนระบบ AG-MIS ระดับภาควิชา/ศูนย์
6 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 7/2554
4 : การจัดทำหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

มิถุนายน  2554
30 : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
29 : การประชุมชี้แจงแนวทางการกรอก TOR&JA และการกรอกข้อมูลบนระบบ AGRI-MIS
22 : การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการในกลุ่มเร่งด่วนด้านข้าว
15 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 6/2554

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th