งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2551
30 : ประชุมคณะกรรมการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4
27 : ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศน์ ของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2551
14 : การประชุมกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2551

มีนาคม  2551
3 : การประชุมกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551
3 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การกรอกภาระงานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

มกราคม  2551
30 : การประชุมกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551
10 : โครงการ ''สวก. พบนักวิจัย''
4 : การประชุม เรื่อง ''พ.ร.บ. มช. มหาวิทยาลัยในกำกับ : ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง''

ธันวาคม  2550
26 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2550
25 : ประชุมคณะบดี
22 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 : การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน
14 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
12 : การประชุมผู้บริหารคณะ
6 : การประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ
6 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
4 : ประชุมคณะบดี

พฤศจิกายน  2550
28 : ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2550
23 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
22 : การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CMU-MIS และการกรอกภาระงานออนไลน์
22 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
20 : ประชุมคณะบดี
17 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
14 : การประชุมผู้บริหารคณะ
9 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
8 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
7 : การประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ
6 : ประชุมคณะบดี

ตุลาคม  2550
26 : ประชุมคณะบดี
20 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
12 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2550
10 : การประชุมผู้บริหารคณะ
4 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
3 : การประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ
2 : ประชุมคณะบดี

กันยายน  2550
26 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2550
25 : ประชุมคณะบดี
22 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
21 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
12 : การประชุมผู้บริหารคณะ
6 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
5 : การประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ
4 : ประชุมคณะบดี

สิงหาคม  2550
29 : การประชุมกรรมการฝ่ายนิทรรศการภาครัฐ องค์กรนานาชาติและธนาคาร ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5
29 : ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2550
24 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
21 : ประชุมคณะบดี
18 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
9 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
8 : ประชุมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์
7 : ประชุมคณะบดี
1 : การประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ

กรกฏาคม  2550
27 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 และงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
25 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2550
24 : ประชุมคณะบดี
20 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
13 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
11 : การประชุมผู้บริหารคณะ
5 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
4 : การประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ
3 : ประชุมคณะบดี

มิถุนายน  2550
28 : การประชุมคณะอำนวยการจัดเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2550
27 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2550
19 : ประชุมคณะบดี
16 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
13 : ประชุมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2550
7 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
6 : ประชุมหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ครั้งที่ 5/2550
5 : ประชุมคณะบดี
1 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th